Privacy Policy

Profit+ BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. Deze privacy verklaring is van toepassing op de website www.profitplus.be, onder beheer van Profit+ BV met ondernemingsnummer BE 0874.517.158. U aanvaardt deze privacy verklaring als u gebruikt maakt van onze diensten en website.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

We verzamelen persoonsgegevens van prospecten, klanten en bezoekers van onze website of als je bij ons langs komt. Let wel, dit zijn enkel gegevens die je zelf kenbaar maakt aan ons (bvb via het contactformulier op onze website). Deze gegevens kunnen de volgende zijn:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Functie of rol in de organisatie
 • Telefoonnummer
 • Mailadres

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.catsolutions.be worden permanent bewaard in Google Analytics, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Profit+ BV zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en gearchiveerde gegevens in onze Gmail-account.
We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Je kan steeds je gegevens eenvoudig opvragen door middel van een mailtje naar administratie@profitplus.be .

Wij gebruiken deze informatie voor verschillende doeleinden:

 • Facturatie
 • Om te kunnen communiceren
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (uiteraard enkel indien u hier toestemming voor geeft)
 • Voor het uitvoeren van een geldende overeenkomst met Profit+ BV
 • Voor statistische doeleinden
 • Om een domeinnaam te registeren in opdracht van u
 • Om een samenwerking met een derde partij mogelijk te maken
 • Om de werking van ons bedrijf en diensten te evalueren

Verstrekking aan derden

De gegevens die wij verzameld hebben zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel: de gegevens die wij in ons bezit hebben kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst zoals het registreren van een domeinnaam of samenwerking met een derde partij.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken of in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten zijn wij verplicht deze gegevens te verstrekken.
In alle overige gevallen zal Profit+ BV uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden (zoals beschreven in de Privacy verklaring onder ‘Gebruik persoonsgegevens’ of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘Verstrekking aan derden’).

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens beschermen tegen onrechtmatige verwerking, en dit aan de hand van volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens Profit+ BV toegang tot uw gegevens hebben, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een passwordpolicy op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe nodig lijkt
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Uw rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met ons via administratie@profitplus.be . U kan te alle tijde uw rechten uitoefenen, mits voorlegging van de nodige identificatie. Wij verbinden ons ertoe tijdig te beantwoorden aan uw verzoeken of klachten.

 • U heeft recht op inzage en correctie, alsook recht op het schrappen van uw persoonsgegevens. Naar aanleiding van dit verzoek tot het aanpassen of schrappen van uw persoonsgegevens, zal er verder geen gebruik maken van uw gegevens en worden enkel die gegevens bewaard voor zover en in de mate dit noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichting te voldoen of aan de werking van het bedrijf.
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking - geheel of gedeeltelijk - van uw persoonsgegevens. Let wel, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Klachten

Mocht u vragen hebben over deze privacy policy kan u steeds terecht bij ons: administratie@catsolutions.be, of via de gegevens vermeld op onze website.
U kan tevens steeds terecht bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. (zie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) of via contact(at)apd-gba.be

Disclaimer

Profit+ BV is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

E-mail (*)

Contacteer ons

Voornaam (*) Naam (*) Bedrijf E-mail (*)
Vraag of bericht (*)

Klaar voor de overstap?